Gratis Joomla Template by FatCow Review

Warmtemeters

Categorie: Nieuwsbrief januari 2012

In de nieuwsbrief van juli 2011 bent u reeds geïnformeerd over de commissie die zich buigt over de vervanging van de huidige warmtemeters. De extra vergadering die gepland was op 14 september 2011 is geannuleerd. Het onderzoek naar de diverse warmtemeters en mogelijkheden van warmtebemeting bleek complexer dan in eerste instantie was voorzien. De commissie is inmiddels wel zover dat in de eerstvolgende algemene ledenvergadering aan u een goed onderbouwd voorstel gedaan kan worden. Hier wordt aan gewerkt.

verwarming

Plannen: schoonmaak en automatische deuren

Categorie: Nieuwsbrief januari 2012
 • De schoonmaak van ons gebouw blijft een aandachtspunt. Iedere jaarvergadering is het onderwerp van gesprek. Wij onderzoeken alle mogelijkheden om tot een goede oplossing te komen voor een schonere flat. De volgende vergadering hoort u van onze bevindingen.
 • Tijdens de Algemene Ledenvergadering van vorig jaar is gesproken over automatische deuren naar de galerijen. Het eerste wat we daar voor nodig hebben, is stroom op de etages. Dat is best nog wel complex, maar de mogelijkheden worden uitgezocht door Coördinatie-Bouw. Zodra dit geregeld is, kunnen we plannen maken voor: zowel noodverlichting als vernieuwing plafonds en verlichtingsarmaturen. De volgende stap is dan een voorstel voor automatische deuren.

Financiën

Categorie: Nieuwsbrief januari 2012

Drie kwartaaloverzichten van 2011 zijn binnen en gecontroleerd door de kascommissie. Tot zover allemaal conform de begroting 2011. We hopen het laatste kwartaal tijdig te ontvangen, zodat het voor de kascommissie geen race tegen de klok wordt. Alles moet door hen zijn gecontroleerd vóór de Algemene Ledenvergadering van 23 april 2012. U kunt deze datum alvast in uw agenda zetten.

getallen

Wat het bestuur zorgen baart zijn de betalingsachterstanden: de maandelijkse bijdrage aan servicekosten en de afrekening van de stookkosten. Helaas zien wij weer een stijgende lijn. Daarom een dringende verzoek: betaal alstublieft op tijd. Mochten er problemen zijn, schroom dan niet om contact op te nemen met een van de bestuursleden of de Bank voor de Bouwnijverheid. We kunnen altijd naar een oplossing zoeken. Het in gang zetten van een incassoprocedure en of het inschakelen van een gerechtsdeurwaarder brengt onnodige kosten en spanningen met zich mee.

geld

Huishoudelijk reglement

Categorie: Nieuwsbrief januari 2012

Ons huishoudelijk reglement is vastgesteld in de vergadering van 2 juli 2004. Intussen is er veel veranderd. Denkt hierbij aan de gemiddelde leeftijd van bewoners, de verhuur van appartementen maar ook de omgeving waarin wij leven.

Op dit moment houdt het bestuur het huishoudelijk reglement tegen het licht, om na te gaan of het huidige reglement nog voldoet aan de woonomstandigheden van deze tijd. Ook kijken we of besluiten die tussentijds zijn genomen in dit reglement geïmplementeerd kunnen worden. Denk bijvoorbeeld aan de besluiten aangaande de verhuur van appartementen. Wij merken dat het soms erg lastig is om verhuurders aan te spreken op de verplichting van het invullen van de gebruikersverklaring. Deze verplichting is vastgelegd in het splitsingsreglement, het sanctiemiddel (boete van € 1000) bij het uitblijven van deze verklaring echter niet. Wel is opgenomen dat de Algemene Ledenvergadering hiertoe kan besluiten.

Door bovengenoemde punten op te nemen in het huishoudelijk reglement verwacht het bestuur dat de verplichting en het sanctiemiddel duidelijker zullen zijn voor (ver)huurders. Een ander punt is (geluids)overlast ten gevolge van langdurige verbouwingen. Ook dit kan reden zijn het huishoudelijk reglement aan te passen.

Wij zijn van mening dat een duidelijk en volledig huishoudelijk reglement bijdraagt aan een prettiger leefklimaat. Voorafgaand aan de ledenvergadering zullen wij u nader informeren over eventuele wijzigingen die wij u op de algemene ledenvergadering ter besluitvorming willen voorleggen.

overeenkomst

Traumahelikopter

Categorie: Nieuwsbrief januari 2012

Op zaterdag 22 oktober 2011 landde een traumahelikopter op het grasveld tussen gebouw 1 en 2. Op verzoek van het ambulancepersoneel werd een dokter overgevlogen voor een patiënt in de Van de Pollstraat. Gelukkig is alles goed afgelopen. Zo ziet u, er gebeurt van alles. En we willen u dit plaatje niet onthouden. 

helikopter

Tips

Categorie: Nieuwsbrief januari 2012
 • Uw woning potdicht houden is ongezond. Per dag 20 minuten luchten is minimaal.
 • Ventileer uw woning door roosters (of uitzet ramen) open te houden. Dit voorkomt schimmel en houtrot.
 • Grote verschillen tussen dag- en nachttemperatuur is ook oorzaak van een vochtige woning.
 • Bij gladheid op de galerij: gebruik GEEN strooizout of soda. Dit is zeer slecht voor beton dat via de voegen wordt aangetast (betonrot).

strooizout

Kunst gerestaureerd

Categorie: Nieuwsbrief augustus 2011

Gerestaureerd door en op initiatief van Kunstwacht. Kunstwacht inventariseert, maakt schoon, repareert en restaureert beeldende kunstwerken in samenwerking met direct betrokkenen, zoals Gemeentelijke diensten, particulieren en soms de kunstenaar. We waren blij verrast. De mozaïeken zijn schoongemaakt, ontbrekende steentjes zijn aangevuld en het geheel is keurig wit geschilderd.
Info: www.kunstwacht.nl

kunst gebouw 2-1kunst gebouw 2-2

 

Digitale meting warmtegebruik

Categorie: Nieuwsbrief augustus 2011

Tijdens de laatste Algemene Ledenvergadering van 26 april jl. is afgesproken dat een projectgroep de vooren nadelen uitzoekt van het gebruik van zowel digitale warmtemeters als doorstroommeters. Daarna wordt een vergadering belegd om hierover een besluit te nemen. Het onderzoek door de projectgroep kost meer tijd dan gedacht, maar verloopt voorspoedig. Half september komen zij weer bij elkaar. Besluitvorming over welke keuze kunnen wij echter uitstellen tot de volgende Algemene Ledenvergadering in april 2012. Wat de keuze ook wordt, de uitvoering kan toch pas plaatsvinden bij de volgende meting die juni/juli 2012 wordt uitgevoerd.

Inbraak en overlast

Categorie: Nieuwsbrief juli 2011

Wij zijn in alle drie de gebouwen de afgelopen periode meermalen bezocht door ongenode gasten die er bovendien onfrisse gedragingen op na hielden. Zo is er in het
trappenhuis en de lift meermalen gekotst, gescheten en worden er fluimen achtergelaten. Ook is er recentelijk ingebroken in een aantal boxen en zijn eerder al eens de doppen van de droge blusleiding gestolen. Dit brengt extra schoonmaak- en herstelkosten voor de vereniging met zich mee.

Daarnaast speelt ook de veiligheidsbeleving hierin een rol. Wij vragen u om bedacht te zijn op individuen die ‘mee naar binnen glippen’, vooral in de avonduren. Zoals u
ongetwijfeld gezien heeft zijn er nieuwe deuren in de boxgangen geplaatst (het slot wordt op dit moment aangepast). Wij hopen hiermee het dievengilde beter op afstand
te houden.

Camera

Categorie: Nieuwsbrief juli 2011

Eerder hebben wij u bericht dat een camera nabij een van de entrees naar de bergingen is geplaatst. Gebleken is dat er te weinig licht is waardoor de beelden onvoldoende scherp blijken. Om dit op te lossen is er een infraroodlamp (IR-lamp) bijgeplaatst. Tevens is de kijkhoek van de camera aangepast zodat zowel de entree van de bergingen maar ook de grofvuilplek beter in beeld komt. Aanleiding is dat er zo nu en dan illegaal (grof) vuil gestort wordt door mensen die niet in ons gebouw wonen. Dit geeft een rommelig beeld en extra vervuiling.

Voor als u rookmelders wilt plaatsen

Categorie: Nieuwsbrief juli 2011

Waarom?
Voor het tijdig signaleren van rook waardoor de vluchttijd verlengd wordt. Rook verspreidt zich sneller dan de brand zelf en veroorzaakt de meeste slachtoffers bij
branden. Veel branden ontstaan in de nacht als bewoners slapen. Als u slaapt neemt u geen reuk en smaak waar. Door inademing van de giftige rook raakt u snel in een
diepe bewusteloosheid. Daarom produceren rookmelders een enorm lawaai.

Waar plaatsen?
In alle verkeersruimten. Dit zijn alle ruimten waar u doorheen moet vluchten om bij de voordeur te komen. Hierbij moet u redeneren vanuit de verst gelegen ruimte vanaf
de voordeur van de woning. Ter verduidelijking is de plattegrond van een vierkamerappartement bijgevoegd met hierin aangegeven de rookmelders.

4k-appX = rookmelder

Hoe plaatsen?
Omdat rook omhoog trekt moet een rookmelder altijd aan het plafond en minimaal 50 cm van de wand worden aangebracht. Niet in de keuken i.v.m. waterdamp of in de
nabijheid van een lamp, deze trekt stof aan waardoor u mogelijk valse meldingen krijgt.

Duur?
Dat valt mee, voor ca € 5 - 10 heeft u al een rookmelder, die ongeveer 10 jaar meegaat. Wel moet u periodiek de batterij vervangen (plm. 1 x per jaar).

Glasbewassing

Categorie: Nieuwsbrief juli 2011

Zoals u in de nieuwsbrief van december 2010 heeft kunnen lezen controleert het bestuur ook met enige regelmaat ons gebouw. Bij de laatste ronde is gebleken dat er aanzienlijke verschillen zijn wat reinheid betreft. Wij zullen binnenkort weer een ronde maken. Daar waar sprake is van verontreiniging zullen wij een briefje in de brievenbus doen met het verzoek de ramen en kozijnen te wassen.

raam1raam2

Parkeren

Categorie: Nieuwsbrief juli 2011

Autobezitters hebben ongetwijfeld de laatste tijd last van ons overvol parkeerterrein. Het is vaak zoeken naar een parkeerplaats. Veel autobezitters uit omringende
stadsdelen waar betaald parkeren is ingevoerd zoeken nu een plek voor hun auto/camper waar het betaald parkeren nog niet is ingevoerd. Tijdens het buurtoverleg hoorden we dat het stadsdeel o.a. werkt aan parkeerbeleid in onze wijk. Er zijn nog geen concrete plannen. Wel zijn er twee denkrichtingen:

 • volledig betaald parkeren
 • blauwe zone

Het Dagelijks Bestuur en de raad moeten hierover een uitspraak doen. Op z’n vroegst komt hier in november uitsluitsel over. En voor er een eventuele verandering ingaat, zijn we weer een jaar verder. Als u uw ervaringen of onvrede via het digitale loket bij het stadsdeel meldt, kan dat wellicht bijdragen tot een versnelling van de oplossing van het parkeerprobleem. U vindt het digitale loket via www.nieuwwest.amsterdam.nl.

Of uw klacht op papier zetten en richten aan:
Stadsdeel Nieuw-West
t.a.v. de klachtencoördinator
Postbus 2003
1000 CA Amsterdam

Duiven, duivenpoep

Categorie: Nieuwsbrief juli 2011

Wanneer duiven een echte plaag worden, schiet de vogelverschrikker “raaf” te hulp! Want daarvan moeten duiven helemaal niets hebben. Zet of hang deze op uw balkon
en u zult merken dat duiven uit de buurt blijven. Materiaal: weerbestendige kunststof, grootte 40 cm. Kosten: € 9,50
Te bestellen: www.huis-en-comfort.nl (hobby&tuin/anti-insecten)

raaf

Buurtoverleg

Categorie: Nieuwsbrief juli 2011

In het buurtoverleg zitten vertegenwoordigers van de besturen van de drie flatgebouwen, de bewoners van de Burg Hogguerstraat, de bewoners van de buurt rond de Herman de Poortstraat, de school, de benzinepomp, de politie en het stadsdeel.

Aandachtspunten zijn vooral: veiligheid, overlast, openbare ruimte.

Veiligheid: er wordt met enige regelmaat door de politie gesurveilleerd. Bij de herinrichting
van de parkeerterreinen is op advies van de politie wit licht gebruikt. Al geruime tijd worden
lampen vervangen door geel licht. Het stadsdeel zal hier melding van maken bij de
desbetreffende instantie.

Overlast: we hebben in het verleden regelmatig overlast gehad van de leerlingen van de school, momenteel is het rustig. De school heeft de nodige maatregelen getroffen en rondhangende leerlingen worden bekeurd. 

Openbare ruimte: er is aandacht besteed aan auto’s, die met lege banden of andere mankementen lang op één plaats staan en dan ook nog gedeeltelijk op een invalidenplaats. De grasmat die na de aanleg van de stadsverwarming erg beschadigd is achter gebleven. De narcissen en krokussen die nagenoeg verdwenen zijn. De plantsoenen die aan een onderhoudsbeurt toe zijn. En de bomen die niet teruggeplant zijn. Meer fietsenrekken, prullenbakken naast glascontainer, plaatsen van bankjes.
Oplettende bewoners hebben op late tijdstippen mensen aangetroffen op de parkeerterreinen. O.a. een engels sprekende man en jongens met een gereedschapskist. Is men in de gelegenheid om foto’s te maken: doe dit absoluut ongezien. Andere optie: bel naar 0900-8844. De politie is blij met informatie.

Midzomerborrel

Categorie: Nieuwsbrief juli 2011

De Commissie Sociale Activiteiten nodigt u uit voor de midzomerborrel. Deze borrel is voor alle bewoners van de Burgemeester Hogguerstraat. Ontmoet uw medebewoners onder het genot van een drankje.
Waar: Café Oostoever
Wanneer: woensdag 13 juli 2011
Tijd: 17:00 – 19:00 uur

Van alles wat

Categorie: Nieuwsbrief juli 2011

Huisdieren
Het houden van huisdieren is leuk, maar is aan regels gebonden. Huisdieren moeten in en rond het gebouw aan de lijn gehouden worden. Deze regels zijn bedoeld om én uw huisdier en de bewoners te beschermen, maar ook om te voorkomen dat de ingang van de flat de eerste stopplaats is.

Fietsen
Deze mogen niet op de galerijen of in het trappenhuis worden geplaatst, zo ja dan worden deze verwijderd. Fietsen over de galerijen is verboden. Lopen dus.

Huisvuil en grofvuil
Huisvuilzakken mogen alleen op zondagavond en donderdagavond op de galerij geplaatst worden. Deze worden op maandagochtend en vrijdagochtend vroeg opgehaald. U mag niet meer dan 2 zakken op de galerij zetten, en beslist geen dozen, oud papier e.d. En: doe geen glas in de vuilniszakken!! Grofvuil moet tussen de witte tegels op de stoep bij de vuilcontainerruimte gezet worden. Ook dit alleen op zondagavond en donderdagavond.

Huishoudelijk reglement
Voor u met vol enthousiasme gaat verbouwen leest u dan eerst even het huishoudelijk reglement door. Het zou vervelend zijn als u bezig bent en later blijkt dat het
ongemakken veroorzaakt of erger, omdat het niet volgens de regels is uitgevoerd. Let u vooral ook op de tijden i.v.m. geluidsoverlast bij een verbouwing. Dek de vloer van de lift af bij aan- en afvoer van materialen en licht uw omwonenden in van uw plannen. Houdt u aan het reglement voor de veiligheid, en om het woongenot voor 100% te kunnen garanderen.

Barbecuen
Heerlijk! Vooral in de zomermaanden met vrienden en familie. Maar op een balkon is dat levensgevaarlijk. Ook niet prettig voor de buren. Daarom is het verboden! (Zie het huishoudelijk reglement).

Schotelantennes 
U mag geen schotelantennes plaatsen aan of op uw balkon. (Zie het huishoudelijk reglement).

Nieuwe samenstelling bestuur

Categorie: Nieuwsbrief juli 2011

In de laatste algemene ledenvergadering is dhr A. Hof afgetreden als voorzitter en lid van ons bestuur.
Nieuw lid en tevens voorzitter is dhr. J. Huider

Dhr J.Huider: voorzitter, beheer en techniek
Dhr. J W Reinders: financiën
Dhr. M. Heeringa: organisatie bewoners en diverse projecten
Mevr. C. Buisman: secretariaat, communicatie, website en diverse projecten
Mevr. C. van Santen: secretariaat, communicatie, website en diverse projecten

 

Een goede zomer gewenst!

IMG 0585

Isolatie

Categorie: Nieuwsbrief juli 2011

Tijdens de laatste algemene ledenvergadering is besloten om de pui aan de galerijzijde te isoleren. De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd in week 28 en 29 door de firma Pluimers. Start dus op maandag 11 juli. Belangrijk is dat de binnenmuren nog intact zijn. Als u weet dat er gaten zijn of delen van de binnenmuur ontbreken, meld dit dan bij de huismeester. Ook als u twijfels heeft.

Warmtemeters

Categorie: Nieuwsbrief juli 2011

Na de laatste algemene ledenvergadering is een commissie van gebouw 1 en 2 samengesteld die zich verdiepen in de diverse mogelijkheden over de vervanging van de warmtemeters. De leden van deze commissie zijn: Dhr. E. Haan en dhr. K. Klop (voor gebouw 1) en dhr. H. Blommers en mevr. C. van Santen (voor gebouw 2). De commissie is in gesprek met diverse firma’s. Voor het definitieve besluit is een extra algemene ledenvergadering vastgesteld op woensdag 14 september 2011. Noteert u deze datum vast in uw agenda. U ontvangt t.z.t. een uitnodiging voor deze bijeenkomst.

Liftvloeren

Categorie: Nieuwsbrief juli 2011

De liftvloeren zijn vernieuwd. De oude vloer was aan vervanging toe en een grote ergernis was ook de plint met de kitrand aan de bovenkant. Er zijn veel reacties binnengekomen bij onze huismeester en via de mail. Al deze opmerkingen, zowel de positieve als de negatieve, neemt het bestuur mee bij de volgende vervanging van de liftvloeren.

Nieuw contract liftonderhoud

Categorie: Nieuwsbrief december 2010

Met ingang van 1 januari 2011 is het onderhoud van de liften ondergebracht bij SkyLift B.V. In de liften zijn nieuwe telefoonverbindingen aangelegd om als je vast komt te zitten in de lift de juiste verbinding te krijgen. We hopen natuurlijk dat zoiets niet gebeurt. Inmiddels is in de linker lift de motor vernieuwd.

Stookkosten

Categorie: Nieuwsbrief december 2010

Ja het is koud en dat betekent meer stoken. Om zicht te hebben op wat u verstookt kunt u de metertjes in de gaten houden. U weet de stand van afgelopen jaar en die kunt u vergelijken met de huidige. Beide zijn zichtbaar op de metertjes. Hoe kunt u besparen? Hier volgt de tip van NUON. Frisse lucht is niet alleen lekker voor lijf en leden, ook de energierekening heeft niet te lijden onder goede ventilatie. Door simpelweg iedere dag de ramen een uurtje open zetten, wordt de lucht droger, waardoor het huis gemakkelijker te verwarmen is. Wist u dat een gemiddeld persoon dagelijks zo'n tien liter waterdamp produceert bij activiteiten als douchen, afwassen en het drogen van de was? Door dat vocht – samen met kookluchtjes en rook – te verruilen voor droge, frisse lucht, geeft u schimmels en mijten geen kans zich te nestelen in uw huis.

>

Houtrot

Categorie: Nieuwsbrief december 2010

Houtrot is een hoge kostenpost. Voorkom houtrot door het verfwerk goed schoon te houden en door goede ventilatie. Dit laatste is ook weer gunstig voor de stookkosten.

Zoutcontainer

Categorie: Nieuwsbrief december 2010

Ieder gebouw beschikt nu over een zoutcontainer inclusief zout, en deze worden beheerd door onze huismeester.

rode kliko

Subcategorieën

 • Gebouw 1
 • Nieuws gebouw 2

  Periodiek brengt het bestuur van gebouw 2 een nieuwsbrief uit. De artikelen in deze nieuwsbrieven vindt u hieronder. De meest recente bovenaan.

 • Nieuws gebouw 3

  Periodiek brengt het bestuur van gebouw 3 een nieuwsbrief uit. De artikelen in deze nieuwsbrieven vindt u hieronder. De meest recente bovenaan.

Gebouw 1

gebouw1

Gebouw 2

gebouw2

Gebouw 3

gebouw3