Gratis Joomla Template by FatCow Review

Overige besluiten ALV

Categorie: Nieuwsbrief juli 2012

Lift en ruimten bij de lift

Tegelijkertijd met het aanbrengen van stroom op de etages worden de plafonds en de verlichting vernieuwd. De nieuwe lampen zijn ook voorzien van noodverlichting. Tevens worden de liftdeuren gerenoveerd. De ophanging van de deuren is aan vervanging toe.

Commissie gelden VvE

Het bestuur heeft, mede naar aanleiding van het faillissement van de Redema Groep, advies ingewonnen:
wat zijn de risico's als gelden bij slechts één bank zijn ondergebracht. In de Algemene Ledenvergadering is besloten dit op te pakken. Er is een commissie samengesteld die de risico's en mogelijkheden in kaart gaat brengen.

Verwarmingsketel

Er wordt een automatische ontluchter in het verwarmingssysteem aangebracht. Dit betekent dat er minder lucht in het systeem komt tijdens het bijvullen, en dat de lucht die gedurende het stoken ontstaat zoveel mogelijk wordt afgevoerd. Het leidt ook tot minder ruis en geborrel in de leidingen.

Spouwankers

Op een aantal punten worden de spouwankers in de kopse muren gecontroleerd. Hiermee willen we onaangename verrassingen voorkomen.

Warmte-meters

Categorie: Nieuwsbrief juli 2012

Tijdens de algemene ledenvergadering van 23 april jl. is besloten om de warmtemeters te vervangen door op afstand afleesbare elektronische meters.

 De afspraak was om het opnemen van de huidige meters samen te laten vallen met de vervanging van de oude meters door de nieuwe aan te schaffen meters. Het kwam dan ook als een verrassing dat de firma Ista de huidige meterstand kwam opnemen voor de jaarlijkse afrekening. Na overleg en contact met de diverse firma's en instanties is men geïnformeerd – middels een brief in het mededelingenkastje in de benedenhal – dat de opname is uitgesteld tot een later tijdstip. Een aantal bewoners is deze mededeling ontgaan of had al maatregelen getroffen, b.v. door het opnemen van een vrije dag, wat tot enig ongenoegen leidde. Het bestuur betreurt deze gang van zaken, maar hoopt op enig begrip te kunnen rekenen met deze maatregel en zo niet voor dubbele kosten te zitten. Met een welgemeend excuus voor het ongemak aan de getroffenen.

Buurtoverleg

Categorie: Nieuwsbrief juli 2012

Gemiddeld eens in de drie maanden vindt er een buurtoverleg plaats waarin zowel bewoners van de Burg. Hogguerstraat, de Burg. Cramergracht en de Herman Poortbuurt vertegenwoordigd zijn, alsmede de school, het benzinestation, het stadsdeel en de politie.

De leefbaarheid en veiligheid in onze buurt zijn de speerpunten tijdens dit overleg. Tijdens de laatste bijeenkomsten is gesproken over o.a. inbraak in auto's, de autowrakken, drugsdealers langs de Noordzijde, de 'donkere plekken' in de buurt, het parkeerbeleid, eventuele overlast van scholieren en overlast van het benzinestation. Er worden afspraken gemaakt en maatregelen getroffen om overlast terug te dringen en zoveel mogelijk veiligheid te creëren in onze woonbuurt.
Bijvoorbeeld: zo heeft de politie extra laten surveilleren en een paar avonden, samen met mensen van handhaving, de parkeerplaatsen in de gaten gehouden. Het benzinestation heeft een beperkte parkeertijd van een half uur op hun vaste parkeerplaatsen ingevoerd. En voor problemen door leerlingen van de school veroorzaakt, worden maatregelen getroffen.

Buurtschouw

Categorie: Nieuwsbrief juli 2012

De buurtschouw van 18 mei jl., waar iedere bewoner van onze buurt voor was uitgenodigd, heeft inmiddels
plaatsgevonden. Sinds vrijdag 15 juni is op internet te zien wat de stand van zaken is naar aanleiding van
deze schouw. Veel dank gaat uit naar dhr. W Blok en dhr. B. Bos, die een zeer uitgebreide voorschouw
hebben gehouden.

Huishoudelijk reglement

Categorie: Nieuwsbrief juli 2012

Op de algemene ledenvergadering april (ALV) dit jaar was het huishoudelijk reglement geagendeerd. Het bestuur heeft een aantal wijzigingen voorgesteld. De vergadering heeft het bestuur gevraagd nogmaals kritisch naar de voorgestelde wijzigingen te kijken en beter te motiveren waarom deze wijzigingen noodzakelijk zijn. Het wijzigen van het huishoudelijk reglement is aan een aantal spelregels gebonden, zo mag het bijvoorbeeld niet in strijd met de wet of de splitsingsakte van ons gebouw zijn. Ook schrijft de akte een aantal zaken voor die in het huishoudelijk reglement geregeld moeten zijn. Doel van de voorgenomen wijzigingen is niet om het huishoudelijk reglement volledig op de schop te nemen, integendeel. Het doel is om deze meer in overeenstemming te brengen met de tijd waarin wij leven. Ook zijn er de afgelopen jaren besluiten genomen in de ALV die voor (nieuwe) leden lastig te vinden zijn. Sommige van deze besluiten moeten dan ook een plek krijgen in het huishoudelijk reglement waardoor deze besluiten voor iedereen eenvoudig te raadplegen zijn. Voorafgaand aan de volgende ALV zullen wij u informeren met betrekking tot de voorgestelde wijzigingen van het huishoudelijk reglement.

Politiekeurmerk veilig wonen

Categorie: Nieuwsbrief juli 2012

Dit jaar wil het bestuur onderzoeken of het Politiekeurmerk veilig wonen interessant is voor ons gebouw. Zo nu en dan worden we geconfronteerd met inbraak of pogingen daartoe, vooral de bergingen kunnen rekenen op belangstelling van het boevengilde. Ook lopen met enige regelmaat onbekenden door het gebouw. Dit geeft gevoelens van onveiligheid en heeft invloed op ons woongenot. Het keurmerk verkleint de kans op inbraak tot 90% daarnaast geven de meeste verzekeraars korting op de premie van de inboedelverzekering. Meer informatie vind u op: www.politiekeurmerk.nl.

N.B. Let u zelf ook op dat onbekenden niet achter u aanlopen het gebouw in? En als de deuren naar bijvoorbeeld de boxgangen niet meer sluiten geef dit dan door aan de huismeester.

Tips

Categorie: Nieuwsbrief juli 2012
 • Houd het mededelingenkastje in de hal goed in de gaten: het is de manier om u snel te informeren over actuele zaken.
 • Uw woning potdicht houden is ongezond. Per dag 20 minuten luchten is minimaal.
 • Ventileer uw woning door roosters (of uitzet ramen) open te houden. Dit voorkomt schimmel en houtrot. Bovendien is een vochtige woning moeilijker te verwarmen, waardoor het energiegebruik hoger zal zijn dan een woning die goed geventileerd wordt.
 • Grote verschillen tussen dag- en nachttemperatuur is ook oorzaak van een vochtige woning.

Midzomerborrel CSA 2012

Categorie: Nieuwsbrief juli 2012

Wanneer: zaterdag 7 juli in Café Oostoever
Tijd: 15 - 18 uur

nb gebouw2 2012
Alle bewoners van onze flats zijn welkom voor een hapje en drankje(s).
We hopen dat U ook komt!
Tot 7 juli !

Bedankt!

Categorie: Nieuwsbrief januari 2012

In de eerste nieuwsbrief van het nieuwe jaar kijken we even terug naar het voorbije jaar. Hierbij bedanken wij de vrijwilligers die zichtbaar, of op de achtergrond, veel werk verrichten.

dank je wel

 • Het resultaat van het werk van de prikploeg kunt u dagelijks bewonderen. De afwezigheid van zwerfvuil zorgt voor een prettiger woonomgeving.
 • Tot nu toe achter de schermen pluist de warmtemetercommissie alle voor- en nadelen van de verschillende soorten warmtemeters uit, zodat u bij de komende Algemene Ledenvergadering (ALV) een weloverwogen keuze kunt maken voor het nieuwe type warmtemeters. (De datum voor de ALV, 23 april 2012, kunt u vast in uw agenda noteren.)
 • De Commissie Sociale Aktiviteiten organiseerde de Midzomer- en de Nieuwjaarsborrel. Verder was de commissie actief bij de handtekeningenactie voor parkeerbeleid. 

Zijn er mensen die zich betrokken voelen en, op welk vlak dan ook, mee willen helpen, dan nodigen wij u van harte uit contact met ons op te nemen.

Henk Bruijn wordt 65

Categorie: Nieuwsbrief januari 2012

Ja, onze huismeester bereikt zaterdag 28 januari de respectabele leeftijd van 65. Hij viert dit, na zijn vakantieweek, op woensdag 8 februari. We plaatsen nog een uitnodiging in het mededelingenkastje. Via deze nieuwsbrief feliciteren we Henk alvast en wensen hem een mooie en gedenkwaardige dag. Henk heeft de wens uitgesproken om nog enige jaren als huismeester werkzaam te blijven. Dus we zetten onze samenwerking nog even voort.

65tshirt 65

Regenpijpen

Categorie: Nieuwsbrief januari 2012

Het bestuur zal in de Algemene Ledenvergadering voorstellen de huidige hemelwaterafvoeren aan de galerijzijde te laten vervangen voor witte of rode. De huidige (grijze) regenpijpen zijn verweerd, en hebben reparatiestukken. De beugels waar zij mee vast zitten zijn vaak verroest. Dit geeft een armoedige indruk. Ook komen regenpijpen soms los waardoor het regenwater langs de gevel loopt en de galerij onder een laagje water komt te staan met een gladde vloer tot gevolg. Wij verwachten dat met deze ingreep, in combinatie met het grondig reinigen van de galerijvloeren en het verwijderen van spinrag en cocons, het gebouw er een stuk frisser uitziet, wat ten goede komt aan het woongenot. Bent u nieuwsgierig? Gebouw 3 heeft de grijze regenpijpen vorig jaar vervangen voor witte.

spin

Warmtemeters

Categorie: Nieuwsbrief januari 2012

In de nieuwsbrief van juli 2011 bent u reeds geïnformeerd over de commissie die zich buigt over de vervanging van de huidige warmtemeters. De extra vergadering die gepland was op 14 september 2011 is geannuleerd. Het onderzoek naar de diverse warmtemeters en mogelijkheden van warmtebemeting bleek complexer dan in eerste instantie was voorzien. De commissie is inmiddels wel zover dat in de eerstvolgende algemene ledenvergadering aan u een goed onderbouwd voorstel gedaan kan worden. Hier wordt aan gewerkt.

verwarming

Plannen: schoonmaak en automatische deuren

Categorie: Nieuwsbrief januari 2012
 • De schoonmaak van ons gebouw blijft een aandachtspunt. Iedere jaarvergadering is het onderwerp van gesprek. Wij onderzoeken alle mogelijkheden om tot een goede oplossing te komen voor een schonere flat. De volgende vergadering hoort u van onze bevindingen.
 • Tijdens de Algemene Ledenvergadering van vorig jaar is gesproken over automatische deuren naar de galerijen. Het eerste wat we daar voor nodig hebben, is stroom op de etages. Dat is best nog wel complex, maar de mogelijkheden worden uitgezocht door Coördinatie-Bouw. Zodra dit geregeld is, kunnen we plannen maken voor: zowel noodverlichting als vernieuwing plafonds en verlichtingsarmaturen. De volgende stap is dan een voorstel voor automatische deuren.

Financiën

Categorie: Nieuwsbrief januari 2012

Drie kwartaaloverzichten van 2011 zijn binnen en gecontroleerd door de kascommissie. Tot zover allemaal conform de begroting 2011. We hopen het laatste kwartaal tijdig te ontvangen, zodat het voor de kascommissie geen race tegen de klok wordt. Alles moet door hen zijn gecontroleerd vóór de Algemene Ledenvergadering van 23 april 2012. U kunt deze datum alvast in uw agenda zetten.

getallen

Wat het bestuur zorgen baart zijn de betalingsachterstanden: de maandelijkse bijdrage aan servicekosten en de afrekening van de stookkosten. Helaas zien wij weer een stijgende lijn. Daarom een dringende verzoek: betaal alstublieft op tijd. Mochten er problemen zijn, schroom dan niet om contact op te nemen met een van de bestuursleden of de Bank voor de Bouwnijverheid. We kunnen altijd naar een oplossing zoeken. Het in gang zetten van een incassoprocedure en of het inschakelen van een gerechtsdeurwaarder brengt onnodige kosten en spanningen met zich mee.

geld

Huishoudelijk reglement

Categorie: Nieuwsbrief januari 2012

Ons huishoudelijk reglement is vastgesteld in de vergadering van 2 juli 2004. Intussen is er veel veranderd. Denkt hierbij aan de gemiddelde leeftijd van bewoners, de verhuur van appartementen maar ook de omgeving waarin wij leven.

Op dit moment houdt het bestuur het huishoudelijk reglement tegen het licht, om na te gaan of het huidige reglement nog voldoet aan de woonomstandigheden van deze tijd. Ook kijken we of besluiten die tussentijds zijn genomen in dit reglement geïmplementeerd kunnen worden. Denk bijvoorbeeld aan de besluiten aangaande de verhuur van appartementen. Wij merken dat het soms erg lastig is om verhuurders aan te spreken op de verplichting van het invullen van de gebruikersverklaring. Deze verplichting is vastgelegd in het splitsingsreglement, het sanctiemiddel (boete van € 1000) bij het uitblijven van deze verklaring echter niet. Wel is opgenomen dat de Algemene Ledenvergadering hiertoe kan besluiten.

Door bovengenoemde punten op te nemen in het huishoudelijk reglement verwacht het bestuur dat de verplichting en het sanctiemiddel duidelijker zullen zijn voor (ver)huurders. Een ander punt is (geluids)overlast ten gevolge van langdurige verbouwingen. Ook dit kan reden zijn het huishoudelijk reglement aan te passen.

Wij zijn van mening dat een duidelijk en volledig huishoudelijk reglement bijdraagt aan een prettiger leefklimaat. Voorafgaand aan de ledenvergadering zullen wij u nader informeren over eventuele wijzigingen die wij u op de algemene ledenvergadering ter besluitvorming willen voorleggen.

overeenkomst

Traumahelikopter

Categorie: Nieuwsbrief januari 2012

Op zaterdag 22 oktober 2011 landde een traumahelikopter op het grasveld tussen gebouw 1 en 2. Op verzoek van het ambulancepersoneel werd een dokter overgevlogen voor een patiënt in de Van de Pollstraat. Gelukkig is alles goed afgelopen. Zo ziet u, er gebeurt van alles. En we willen u dit plaatje niet onthouden. 

helikopter

Tips

Categorie: Nieuwsbrief januari 2012
 • Uw woning potdicht houden is ongezond. Per dag 20 minuten luchten is minimaal.
 • Ventileer uw woning door roosters (of uitzet ramen) open te houden. Dit voorkomt schimmel en houtrot.
 • Grote verschillen tussen dag- en nachttemperatuur is ook oorzaak van een vochtige woning.
 • Bij gladheid op de galerij: gebruik GEEN strooizout of soda. Dit is zeer slecht voor beton dat via de voegen wordt aangetast (betonrot).

strooizout

Kunst gerestaureerd

Categorie: Nieuwsbrief augustus 2011

Gerestaureerd door en op initiatief van Kunstwacht. Kunstwacht inventariseert, maakt schoon, repareert en restaureert beeldende kunstwerken in samenwerking met direct betrokkenen, zoals Gemeentelijke diensten, particulieren en soms de kunstenaar. We waren blij verrast. De mozaïeken zijn schoongemaakt, ontbrekende steentjes zijn aangevuld en het geheel is keurig wit geschilderd.
Info: www.kunstwacht.nl

kunst gebouw 2-1kunst gebouw 2-2

 

Digitale meting warmtegebruik

Categorie: Nieuwsbrief augustus 2011

Tijdens de laatste Algemene Ledenvergadering van 26 april jl. is afgesproken dat een projectgroep de vooren nadelen uitzoekt van het gebruik van zowel digitale warmtemeters als doorstroommeters. Daarna wordt een vergadering belegd om hierover een besluit te nemen. Het onderzoek door de projectgroep kost meer tijd dan gedacht, maar verloopt voorspoedig. Half september komen zij weer bij elkaar. Besluitvorming over welke keuze kunnen wij echter uitstellen tot de volgende Algemene Ledenvergadering in april 2012. Wat de keuze ook wordt, de uitvoering kan toch pas plaatsvinden bij de volgende meting die juni/juli 2012 wordt uitgevoerd.

Inbraak en overlast

Categorie: Nieuwsbrief juli 2011

Wij zijn in alle drie de gebouwen de afgelopen periode meermalen bezocht door ongenode gasten die er bovendien onfrisse gedragingen op na hielden. Zo is er in het
trappenhuis en de lift meermalen gekotst, gescheten en worden er fluimen achtergelaten. Ook is er recentelijk ingebroken in een aantal boxen en zijn eerder al eens de doppen van de droge blusleiding gestolen. Dit brengt extra schoonmaak- en herstelkosten voor de vereniging met zich mee.

Daarnaast speelt ook de veiligheidsbeleving hierin een rol. Wij vragen u om bedacht te zijn op individuen die ‘mee naar binnen glippen’, vooral in de avonduren. Zoals u
ongetwijfeld gezien heeft zijn er nieuwe deuren in de boxgangen geplaatst (het slot wordt op dit moment aangepast). Wij hopen hiermee het dievengilde beter op afstand
te houden.

Camera

Categorie: Nieuwsbrief juli 2011

Eerder hebben wij u bericht dat een camera nabij een van de entrees naar de bergingen is geplaatst. Gebleken is dat er te weinig licht is waardoor de beelden onvoldoende scherp blijken. Om dit op te lossen is er een infraroodlamp (IR-lamp) bijgeplaatst. Tevens is de kijkhoek van de camera aangepast zodat zowel de entree van de bergingen maar ook de grofvuilplek beter in beeld komt. Aanleiding is dat er zo nu en dan illegaal (grof) vuil gestort wordt door mensen die niet in ons gebouw wonen. Dit geeft een rommelig beeld en extra vervuiling.

Voor als u rookmelders wilt plaatsen

Categorie: Nieuwsbrief juli 2011

Waarom?
Voor het tijdig signaleren van rook waardoor de vluchttijd verlengd wordt. Rook verspreidt zich sneller dan de brand zelf en veroorzaakt de meeste slachtoffers bij
branden. Veel branden ontstaan in de nacht als bewoners slapen. Als u slaapt neemt u geen reuk en smaak waar. Door inademing van de giftige rook raakt u snel in een
diepe bewusteloosheid. Daarom produceren rookmelders een enorm lawaai.

Waar plaatsen?
In alle verkeersruimten. Dit zijn alle ruimten waar u doorheen moet vluchten om bij de voordeur te komen. Hierbij moet u redeneren vanuit de verst gelegen ruimte vanaf
de voordeur van de woning. Ter verduidelijking is de plattegrond van een vierkamerappartement bijgevoegd met hierin aangegeven de rookmelders.

4k-appX = rookmelder

Hoe plaatsen?
Omdat rook omhoog trekt moet een rookmelder altijd aan het plafond en minimaal 50 cm van de wand worden aangebracht. Niet in de keuken i.v.m. waterdamp of in de
nabijheid van een lamp, deze trekt stof aan waardoor u mogelijk valse meldingen krijgt.

Duur?
Dat valt mee, voor ca € 5 - 10 heeft u al een rookmelder, die ongeveer 10 jaar meegaat. Wel moet u periodiek de batterij vervangen (plm. 1 x per jaar).

Glasbewassing

Categorie: Nieuwsbrief juli 2011

Zoals u in de nieuwsbrief van december 2010 heeft kunnen lezen controleert het bestuur ook met enige regelmaat ons gebouw. Bij de laatste ronde is gebleken dat er aanzienlijke verschillen zijn wat reinheid betreft. Wij zullen binnenkort weer een ronde maken. Daar waar sprake is van verontreiniging zullen wij een briefje in de brievenbus doen met het verzoek de ramen en kozijnen te wassen.

raam1raam2

Parkeren

Categorie: Nieuwsbrief juli 2011

Autobezitters hebben ongetwijfeld de laatste tijd last van ons overvol parkeerterrein. Het is vaak zoeken naar een parkeerplaats. Veel autobezitters uit omringende
stadsdelen waar betaald parkeren is ingevoerd zoeken nu een plek voor hun auto/camper waar het betaald parkeren nog niet is ingevoerd. Tijdens het buurtoverleg hoorden we dat het stadsdeel o.a. werkt aan parkeerbeleid in onze wijk. Er zijn nog geen concrete plannen. Wel zijn er twee denkrichtingen:

 • volledig betaald parkeren
 • blauwe zone

Het Dagelijks Bestuur en de raad moeten hierover een uitspraak doen. Op z’n vroegst komt hier in november uitsluitsel over. En voor er een eventuele verandering ingaat, zijn we weer een jaar verder. Als u uw ervaringen of onvrede via het digitale loket bij het stadsdeel meldt, kan dat wellicht bijdragen tot een versnelling van de oplossing van het parkeerprobleem. U vindt het digitale loket via www.nieuwwest.amsterdam.nl.

Of uw klacht op papier zetten en richten aan:
Stadsdeel Nieuw-West
t.a.v. de klachtencoördinator
Postbus 2003
1000 CA Amsterdam

Duiven, duivenpoep

Categorie: Nieuwsbrief juli 2011

Wanneer duiven een echte plaag worden, schiet de vogelverschrikker “raaf” te hulp! Want daarvan moeten duiven helemaal niets hebben. Zet of hang deze op uw balkon
en u zult merken dat duiven uit de buurt blijven. Materiaal: weerbestendige kunststof, grootte 40 cm. Kosten: € 9,50
Te bestellen: www.huis-en-comfort.nl (hobby&tuin/anti-insecten)

raaf

Subcategorieën

 • Gebouw 1
 • Nieuws gebouw 2

  Periodiek brengt het bestuur van gebouw 2 een nieuwsbrief uit. De artikelen in deze nieuwsbrieven vindt u hieronder. De meest recente bovenaan.

 • Nieuws gebouw 3

  Periodiek brengt het bestuur van gebouw 3 een nieuwsbrief uit. De artikelen in deze nieuwsbrieven vindt u hieronder. De meest recente bovenaan.

Gebouw 1

gebouw1

Gebouw 2

gebouw2

Gebouw 3

gebouw3