Gratis Joomla Template by FatCow Review

Inventarisatie betonschade

Categorie: Nieuwsbrief maart 2015

Dit onderwerp wordt behandeld als agendapunt bij het groot onderhoud op de ALV.

Algemene ledenvergadering

Categorie: Nieuwsbrief maart 2015

Deze is gepland op maandag 20 april 2015. Agenda wordt tijdig aan u verstuurd. Locatie: Munduscollege. Notulen reeds in uw bezit.
Indien u tijdens de ALV niet aanwezig kunt zijn, vul dan de bij de uitnodiging behorende machtiging in en geef die aan een van uw buren of aan een van de bestuursleden.

Agendapunten

Categorie: Nieuwsbrief maart 2015

Indien u nog agendapunten hebt voor de ALV wordt u verzocht deze binnen 2 weken bij een van de bestuursleden in te leveren.

Omzetting van de Cooperatie in VVE

Categorie: Nieuwsbrief maart 2015

Wij hopen u hier meer over te kunnen vertellen op de ALV op 20 april. Op dit moment zijn we afhankelijk van het bureau erfpacht van de gemeente. De gemeente heeft een boeteclausule ingevoerd, die voor de vereniging niet gunstig is. De notaris is er hard voor aan het werk.

Gebruik bankje in de hal

Categorie: Nieuwsbrief maart 2015

Hoewel de meeste bewoners het ongetwijfeld een sympathiek idee vinden om het bankje in de hal te gebruiken om oude boeken in roulatie te brengen, lijkt het ons zeer ongepast om dit tevens ook te gebruiken om oude overtollige rotzooi via dit bankje te laten "afvloeien". Als er allerlei oude spullen ( oude kleding, overtollig keukengerei enz. ) in de hal opgestapeld liggen maakt dit geen nette indruk. Meestal is de kleding zelfs niet schoon. Laten we ons aan de regel houden: boeken wel, maar iedereen ruimt gewoon zijn eigen rotzooi op. De kringloopwinkel is goed te vinden.

WOZ waarden 2014

Categorie: Nieuwsbrief maart 2015

Voor uw belasting aangifte 2014 vindt u onderstaande WOZ waarden.
2 kamer app.    99.000   erfpacht: € 37,75
4 kamer app.  131.500   erfpacht: € 85,61
5 kamer app.  145.000   erfpacht: € 95,13
Garage              27.500   erfpacht: € 9,51

Wijziging ophalen grofvuil

Categorie: Extra bericht 13-12-2014

Vanaf 1 januari 2015 wordt het grof vuil door de gemeente alleen nog opgehaald op donderdagochtend.
U kunt het grof vuil dus buitenzetten vanaf woensdagavond 21.00 uur tot donderdagochtend 7.30 uur.
Het ophalen van het grof vuil op maandag komt dus te vervallen.

Gelieve hier rekening mee te houden en geen vuil te deponeren buiten de aangegeven tijden.

Het bestuur gebouw III

 

As of january 1st, 2015 big pieces of rubbish, which are collected by the city removal cars, will only be collected on thursday mornings.
This means that you may put this rubbish outside on the street, ONLY between wednesday 9 pm and thursday 7.30 am !!
Collection of rubbish on mondays is expired!!

Please pay attention to this and DO NOT put rubbish outside, out of these hours.

The Board, building III

Voortgang omzetting naar VVE

Categorie: Nieuwsbrief april 2014

Helaas is dit een langdurig proces. Het bestuur is zich ervan bewust dat dit voor velen van ons ( te) lang duurt. Dergelijke zaken moeten echter zorgvuldig worden afgehandeld en de notaris heeft lang moeten wachten op de actie van de gemeente i.v.m. de erfpacht. Deze offerte ligt nu ( sinds deze week) bij de notaris en zal zéér binnenkort naar de besturen worden toegezonden. Op korte termijn worden deze door de notaris doorgestuurd naar alle leden, samen met de volmachten voor de notaris. Wij rekenen er op dat alle eigenaren hier volledig aan mee zullen werken, gezien het besluit in de vergadering van 2012.  

Website

Categorie: Nieuwsbrief april 2014

Onze webmaster heeft de website www. hogguerstraat.nl vernieuwd. De website is bedoeld voor alle eigenaren en bewoners. Hier kunt u alle nieuws lezen dat betrekking heeft op ons gebouw, maar ook op de omgeving e.d. Ook voor eventuele belangstellenden die een aankoop overwegen van een appartement, is het absoluut een aanrader.

Alle eigenaren willen wij wijzen op de site: www.bankvoorbouwnijverheid.nl waarop u alle eigenaarsdocumenten kunt vinden zoals: agenda’s, notulen, huishoudelijk reglement, splitsingsaktes e.d. Zo blijft u altijd op de hoogte.  

Reserve fonds

Categorie: Nieuwsbrief april 2014

Zoals u op de balans kunt zien heeft het reservefonds van de beide verenigingen ruim voldoende saldo om alle voorgestelde werkzaamheden uit te voeren.

Hangplek voor jongeren

Categorie: Nieuwsbrief april 2014

Onder de noodtrap aan de zuidkant van ons gebouw is een ruimte die momenteel als hangplek voor jongeren en zwervers gebruikt wordt. De ruimte is vervuild en op de muren is graffiti gespoten. Het bestuur vindt dit een onaanvaardbare situatie en stelt voor deze ruimte door een hekwerk af te sluiten. De dan ontstane ruimte zou d.m.v. een af te sluiten entree benut kunnen worden voor het beschermd stallen van motoren en scooters. De kosten hiervoor bedragen € 2.750 excl. btw.

Galerij vloeren

Categorie: Nieuwsbrief april 2014

Het bestuur heeft na alarmerende persberichten de constructie van de galerijvloeren laten onderzoeken. Uit dit onderzoek is gebleken dat de galerijvloeren na ruim 50 jaar nog in goede staat zijn. Het bestuur is van mening dat een grondige chemische reiniging van de vloeren noodzakelijk is, evenals het herstellen van de beschadigde voegen. Enkele jaren geleden is een proefoppervlak op de 3e etage gedaan, waarvan de resultaten nu nog duidelijk zichtbaar zijn. De geraamde kosten voor dit project zijn geraamd op c.a. € 15.000 excl. btw.

Liften

Categorie: Nieuwsbrief april 2014

Een van de belangrijkste onderdelen van ons gebouw zijn de liften. Het bestuur realiseert zich dat de liften veel extra aandacht nodig hebben. De liften gaan gemiddeld 2 à 300 keer per etmaal naar een van de etages. De liften hebben dan ook voortdurend aandacht nodig. Het tijdig vervangen van versleten onderdelen is dan ook noodzakelijk. In het verleden heeft het bestuur dan ook regelmatig opdrachten verstrekt om versleten onderdelen te vervangen. Ook in de toekomst zal dit noodzakelijk zijn. Toch kan het een enkele maal voorkomen dat iemand in de lift opgesloten zit. Uiteraard is het dan de bedoeling dat deze persoon zo spoedig mogelijk hulp krijgt. Er is een alarmbel in de lift aanwezig. De intercom met Skylift is gecontroleerd en werkt. Men kan in geval van opsluiting rechtstreeks met Skylift contact opnemen. Het bestuur heeft contractueel met Sky Lift afgesproken dat opsluitingen en/of storingen binnen 60 minuten of eerder verholpen worden. Als iemand in de lift is opgesloten, krijgt dit altijd voorrang op alle andere werkzaamheden.

Tijdens een onlangs gehouden gesprek met Skylift is gebleken dat de hoofdoorzaak van de veelvuldig voorkomende storingen van de liften veroorzaakt wordt door de sterk verouderde deuren met bijbehorende systemen en drempels. Het bestuur is dan ook van mening dat nog dit jaar de 15 deuren vervangen dienen te worden. De kosten hiervoor bedragen c.a. € 70.000 excl. btw.

Box gangen

Categorie: Nieuwsbrief april 2014

Sinds de voltooiing van ons gebouw in 1966 is er nog nooit enige aandacht besteed aan het onderhoud van de box gangen. In de loop der jaren zijn door achterstallig onderhoud diverse deuren beschadigd, verveloos en maken de gangen een desolate indruk. Hoogste tijd om daar iets aan te doen. Het bestuur stelt u daarom voor de muren van de box gangen te witten, de deuren te schilderen en de beschadigde deuren te herstellen. Om u van de noodzaak van dit noodzakelijke onderhoud te overtuigen heeft het bestuur 10 meter van de bovenste gang reeds laten herstellen. De totale kosten van dit project zal c.a. € 20.000 ex btw bedragen.

Verwarming

Categorie: Nieuwsbrief april 2014

Naarmate de verwarmingsinstallatie ouder wordt moeten er regelmatig reparaties CQ. vervanging van radiatoren en afsluiters in de appartementen plaatsvinden. Om deze reparaties uit te kunnen voeren moet een gedeelte van het systeem afgetapt en na de reparatie weer gevuld worden. Bij het vullen van het systeem komt een grote hoeveelheid lucht mee, wat grotendeels in de radiatoren en leidingen achterblijft. Dit beïnvloedt de warmteafgifte nadelig. Nog een groot nadeel hiervan is dat op de bovenste etages door de monteur regelmatig ontlucht moet worden.

Sinds kort is er een nieuw automatisch ontluchtingssysteem ontwikkelt. Het bestuur van gebouw 2 heeft dit apparaat vorig jaar in gebruik genomen en het voldoet ruimschoots aan de gestelde verwachtingen. Een voordeel is tevens dat een besparing van c.a.12% op de verwarmingskosten gerealiseerd kan worden. De aanschafprijs van het Spirovent apparaat inclusief montagekosten zal c.a. € 8000 euro excl. btw bedragen.

 

referentie

LED verlichting

Categorie: Nieuwsbrief april 2014

Het jaarlijks stroomverbruik van ons gebouw bedraagt meer dan € 18.000. Een groot gedeelte van dit bedrag komt ten koste van de verlichting. Het totaal aantal branduren van de galerijen bedraagt jaarlijks c.a. 2500 uren; voor de box gangen de entreehallen en liften 8.760 uren.

Ook het regelmatig vervangen van de tl buisjes was een jaarlijkse kostenpost.

Dit was de reden voor het bestuur om u afgelopen december schriftelijk uw toestemming te vragen om de verlichtingsarmaturen om te bouwen naar led verlichting. Een ruime meerderheid van de bewoners heeft hierop positief gereageerd, waarna het bestuur opdracht heeft gegeven de verlichting om te bouwen naar led.

Het direct in het oog vallende voordeel is de verhoogde lichtsterkte. In de entreehal zijn de kwetsbare armaturen vervangen door vandaalbestendige inbouwarmaturen. Het bestuur verwacht met deze vervanging het stroomverbruik op de verlichting met c.a. 50 tot 60% per jaar te verminderen en een grotere veiligheid en bedrijfszekerheid te realiseren.

Ons gebouw

Categorie: Nieuwsbrief april 2014

Het bestuur stelt alles in het werk en besteedt vele uren om ons gebouw zowel technisch als visueel in een zo goed mogelijke staat te houden. Immers een goed onderhouden gebouw heeft ook voor u zijn voordelen. Uw appartement behoudt zijn waarde.  

Algemene ledenvergadering

Categorie: Nieuwsbrief april 2014

Op 6 mei wordt de jaarlijkse algemene ledenvergadering in het Munduscollege gehouden. Tijdens deze vergadering krijgt u uitleg over de balans en het financieel overzicht van de Coöperatieve vereniging en de VvE. Daarbij krijgt u toelichting over de te nemen besluiten inzake groot onderhoud en wordt tevens uw toestemming gevraagd.

Het is belangrijk dat u bij deze vergadering aanwezig bent. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om de vergadering bij te wonen, vul dan de bij de uitnodiging aanwezige volmacht in en deponeer deze bij een van uw bestuursleden of buren die wel naar de vergadering gaan, in de bus.

Liftrenovatie

Categorie: Groot onderhoud 2014

Tijdens de laatst gehouden ALV is o.a. besloten de liften grondig te renoveren.
Bij deze renovatie zullen de volgende werkzaamheden uitgevoerd worden:

Het leveren en monteren van 2 RVS automatische cabine deuren (wafelstructuur)
Het leveren en monteren van 15 automatische schacht deuren.
Het leveren en monteren van 2 sensor lijsten.
Het leveren en monteren van RVS cabine stukken ( wafelstructuur)
Het leveren en monteren van RVS muuromkleding (eveneens wafelstructuur)
Het aanpassen van de lift besturing.
Het uitbalanceren van de lift installatie.
Het verzorgen van een nieuw liftboek en keuring.
Aanbrengen van nieuwe vloerbedekking.

Bovenstaande werkzaamheden zullen 24 november aanvangen en c.a. 4 weken duren. De benodigde tijd voor de liftrenovatie is 14 dagen per oneven en 14 dagen per even lift. Dit betekent dat er, gedurende één maand slechts van één lift gebruik kan worden gemaakt. De ander is buiten werking.

Bewoners die absoluut niet in staat zijn, om medische of andere redenen, de trap te gebruiken, verzoeken wij om vóór 20 oktober a.s. contact op te nemen met een van de bestuursleden, zodat wij voor een passende oplossing kunnen zorgen.

Het schilderen van de box gangen zal in december plaatsvinden.

Led verlichting

Categorie: Enquete

Het bestuur streeft ernaar om de maandelijkse bijdrage (service kosten) ook het komende jaar gelijk te houden. Daarom is het noodzakelijk om nu de nodige stroom besparende voorzieningen te realiseren.


Om u van het nut van deze ombouw te overtuigen heeft het bestuur de 3e etage reeds alle 13 armaturen met ledverlichting om laten bouwen.

Het bestuur stelt u thans voor om alle galerijverlichting om te bouwen naar Led verlichting. Led verlichting heeft buiten een besparing van 50% stroomkosten t.o.v. de huidige verlichting, nog de volgende voordelen nl:

Led verlichting heeft een lange levensduur gemiddeld 30.000 branduren.
Geen geknipper bij starten en meteen de volle lichtsterkte.
Led verlichting heeft geen gloeidraad en is stootvast.
Led verlichting is energie besparend en vermindert de CO² uitstoot.
Led verlichting bevat geen kwik dus geen chemisch afval

Het ombouwen van de totale verlichting op al onze galerijen zal ca. 13.000 euro ex BTW bedragen.Dit wordt uit de reserve betaald.

 

Print dit formulier, hierlangs afknippen en omgaand bij een van de bestuurders in de bus doen 1095/ 1015 / of 915 voor 15 december 2013


Ja ik ben voor het ombouwen naar led verlichting en geef het bestuur bij deze toestemming om de voorgestelde werkzaamheden(het ombouwen naar Led verlichting) uit te voeren.

Naam    ............................................................................            App     . . . .              Handtekening    ......................................

Nee , ik ben niet voor ledverlichting, omdat:

 

 

Beheer door Intrema

Categorie: Extra bericht 26-01-2014

Geachte eigenaar,bewoner,

N.a.v. de brief van 9 januari 2014 die u van Intrema BV hebt ontvangen het volgende:
Zoals reeds vermeld in de nieuwsbrief van december wordt vanaf heden de technisch ondersteuning voor het beheer en behoud van onze gebouwen verzorgd door bovengenoemde BV.

De werkwijze is als volgt: klachten en storingen kunt u op de gebruikelijke wijze melden bij de huismeester. Buiten kantooruren of bij afwezigheid van de huismeester (b.v. vakantie) dient u rechtstreeks contact op te nemen met het onderstaand nummer. 


Intrema, tel-033-2778542, 24 uur bereikbaar.

Mededelingen in de halkastjes

Categorie: Nieuwsbrief juni 2013

Het is voor het bestuur onmogelijk om alle veranderingen en/of mededelingen bij u in de bus te doen. Daar zijn de in de hal aanwezige mededelingenkastjes voor. Voorbeeld hiervan is de verandering in het ophalen van grof vuil.

Wij maken u erop attent dat hiervoor de volgende regels gelden:
Huisvuil op zondagavond en donderdagavond ná 18 uur op de galerij plaatsen in goed afgesloten grijze vuilniszakken.
Grof vuil: zondagavond én woensdagavond ná 20.00 uur plaatsen tussen de 4 witte tegels voor de afvalruimte. Dit wordt opgehaald op maandag en donderdagochtend ná 8 uur.

Wij verzoeken u dan ook om regelmatig de mededelingen in de halkastjes te raadplegen. Bewoners die een mededeling hebben kunnen gebruik maken van het in de hal aanwezige prikbord.

Halverlichting

Categorie: Nieuwsbrief juni 2013

De verlichting in de hallen op alle etages zijn aan vervanging toe. Nieuwe armaturen worden geplaatst voorzien van ledverlichting.

Liften

Categorie: Nieuwsbrief juni 2013

Onlangs hebt u bericht ontvangen dat de liften gerenoveerd worden. Van de schachtdeuren zullen de deurrollen en de deurcontacten vervangen worden. Bij beide liften worden de liftmachines en de frequentie regelaars vervangen Deze werkzaamheden zullen door Skylift uitgevoerd worden in de 2e 3e en 4e week van juni. Zie brief Huurwel van 22-4-2013.

Kopgevels

Categorie: Nieuwsbrief juni 2013

Tijdens een onlangs gehouden inspectie van de messing spouwankers in beide kopgevels is geconstateerd dat deze door corrosie in zeer slechte staat verkeren. Bij de geïnspecteerde spouwankers is sprake van ontzilting waardoor de spouwankers broos geworden zijn en makkelijk breken.

Ook de voegen van de kopgevels zijn op veel plaatsen in slechte staat zodat deze vervangen moeten worden. Dit geldt niet voor RVS spouwankers van de liftschacht die nog in goede staat verkeren. Er zullen dus RVS renovatie spouwankers in beide kopgevels bijgeplaatst worden en, waar nodig, de stenen gevoegd. Tevens zullen aan de zuidgevel naast de raampartijen verticale dilatatievoegen aangebracht worden, zodat scheuren in het gebouw in de toekomst worden voorkomen. Het bestuur streeft ernaar om deze werkzaamheden nog deze zomer uit te laten voeren.

Subcategorieën

  • Gebouw 1
  • Nieuws gebouw 2

    Periodiek brengt het bestuur van gebouw 2 een nieuwsbrief uit. De artikelen in deze nieuwsbrieven vindt u hieronder. De meest recente bovenaan.

  • Nieuws gebouw 3

    Periodiek brengt het bestuur van gebouw 3 een nieuwsbrief uit. De artikelen in deze nieuwsbrieven vindt u hieronder. De meest recente bovenaan.

Gebouw 1

gebouw1

Gebouw 2

gebouw2

Gebouw 3

gebouw3