Gratis Joomla Template by FatCow Review

Verhuren

Categorie: Nieuwsbrief Maart 2017

Het is niet toegestaan om, zonder toestemming van het bestuur,  zijn of haar appartement te verhuren. Wij willen u ook wijzen op de verhuurregels van de gemeente Amsterdam. https://www.amsterdam.nl/menu-wonen/  . Hierin kunt u ook lezen  onder welke voorwaarden u een vergunning nodig heeft. Het bestuur ziet  daar streng op toe.

WOZ waarden

Categorie: Nieuwsbrief Maart 2017

In tegenstelling tot voorgaande jaren heeft Iedere appartement eigenaar onlangs van de gemeente een opgaaf ontvangen over de WOZ waarde van zijn appartement. De aftrek voor betaalde erfpacht blijft hetzelfde als vorig jaar t.w.:

2 K app  37,75  euro

4 K app  85,61

5 K app  93,13

Garage    9,51  

ALV woensdag 10 mei

Categorie: Nieuwsbrief Maart 2017

Op de Algemene Leden Vergadering , van  woensdag 10 mei in het Munduscollege , zal het bestuur in het kader van groot onderhoud uw instemming vragen omtrend zaken zoals in deze nieuwsbrief zijn beschreven. De notulen en de agenda worden u t.z.t. toegestuurd. Denk ook aan de volmacht bij uw afwezigheid.

 

Standleidingen

Categorie: Nieuwsbrief september 2016

Situatieschets:

In de 4 en 5 kamer-appartementen bevinden zich 2 verticale standleidingen. Een is geplaatst achter het toilet, waar zowel de afvoer van het toilet als de afvoer van de keuken is op aangesloten. De tweede standleiding zit achter in de meterkast, waar de elektriciteitsmeter en de gasmeter zijn geplaatst. Deze standleiding loost het afvalwater van de wastafel en bad/douche. Beide leidingen lozen het afvalwater rechtstreeks via een bocht boven het plafond van de kantoren en komt uiteindelijk terecht in de riolering. De 2-kamerappartementen hebben een centrale afvoer achter het toilet, waarop de afvoer van de keuken, wastafel, douche en toilet zijn aangesloten.


Badkamer
Veelvuldig is geconstateerd dat een nieuwe aansluiting in de standleiding wordt aangebracht, doordat de bestaande afvoer van het ligbad hoger zit dan bij gebruik van een vloer- drain of douchebak. Hierdoor wordt een nieuwe aansluiting gemaakt in de gietijzeren standleiding door er een gat in de boren en een afvoerleiding in te steken en af te dichten met kit. Ook zijn er scheuren geconstateerd in de standleiding bij bewoners die de badkamer hebben (laten) opknappen. Een verouderde (50 jaar) gietijzeren standleiding is bros en kan geen bewegingen hebben. Indien er een nieuwe aansluiting wordt gemaakt op een niet correcte (grove manier) kan een scheur snel ontstaan.


Standleiding
Bij het aanbrengen van een nieuwe aansluiting in de standleiding wordt meestal een nieuw gat aangebracht en een pvc-buis ingeschoven. Door het niet correct aanbrengen van deze buis, steekt deze aan de binnenzijde van de buis uit met als gevolg dat er water, fecaliën, toiletdoekjes aan blijven haken van de bovengelegen woningen. Hierdoor ontstaat het risico op ophoping van vuil. Alleen als de ophoping te groot wordt zal het door eigen
gewicht uiteenvallen. Tijdens de ophoping stijgt het water in de standleiding met lekkage tot gevolg.


Keuken
De bestaande afvoerleiding in vele keukens is door jaren gebruik dicht geslipt, wat onder de verantwoording valt van de bewoner. Hierdoor zit in het horizontale deel veel vervuiling. Ook bij verbouwing van de keukens worden door keuken- montagebedrijven de afvoeren aangepast zonder de juiste materialen te gebruiken waardoor lekkage ontstaat in de schacht. Het is belangrijk de gehele leiding grondig te reinigen, wat niet altijd geschiedt. Er is geconstateerd dat bij aanpassen en vervangen van aansluitingen van keukens openingen zaten waardoor ongewenst afvalwater in de schacht kon komen, met als gevolg lekkage .

Conclusie
Uit het onderzoek is gebleken dat niet zozeer de staat van de standleidingen aanleiding geeft tot het ontstaan van lekkages, maar dat dit meestal het gevolg is van het ondeskundig vervangen, door niet gecertificeerde installateurs, van de aansluitingen op de centrale afvoeren.
Na overleg met een jurist volgt hieruit dat wij, als bestuur, genoodzaakt worden, geheel volgens artikel 7 in de splitsingsakte, u als eigenaar aan te spreken. Wij vragen u derhalve om voor élke verbouwing toestemming te vragen aan het bestuur. U kunt pas met een verbouwing starten, als we daar toestemming voor gegeven hebben. Tevens zullen we de werkzaamheden controleren en ons vergewissen of alles door een gekwalificeerd bedrijf cq. vakbekwame mensen wordt uitgevoerd. Indien een eigenaar zich hieraan onttrekt zullen we, bij gebleken schade, de schade in zijn totaal verhalen op deze eigenaar.

Helaas moet het bestuur tot deze maatregel overgaan , omdat door dit rapport is gebleken dat er teveel ondeskundig wordt verbouwd en u uw mede-eigenaren op hoge kosten brengt. Het is in ons aller belang dat het gebouw goed wordt onderhouden, maar dat moet wel correct gebeuren.

Wij zijn zeker niet tegen een verfraaiing of verbetering van uw appartement. Het bestuur kan dit alleen maar toejuichen, maar wel zonder overlast en kosten voor uw mede-eigenaren. We vragen dan ook om uw begrip.

Verhuur aan derden

Categorie: Nieuwsbrief september 2016

Nogmaals een verzoek aan de eigenaren om, bij verhuur van een appartement, toestemming te vragen aan het bestuur. Hierbij benadrukken we dat uw huurders een gebruikersverklaring moeten ondertekenen en deze moeten inleveren bij het bestuur. Artikel 21 van de splitsingsakte.

Omzetting naar VVE

Categorie: Nieuwsbrief september 2016

Hiermee zijn we al ver gevorderd. Helaas missen we twee handtekeningen van eigenaren die niet te bereiken zijn of naar het buitenland zijn vertrokken. We kunnen deze eigenaren niet bereiken. We hebben dus 167 handtekeningen van de 169 die noodzakelijk zijn. We zijn ook genoodzaakt om in een Algemene Ledenvergadering wederom toestemming te vragen van de eigenaren i.v.m. statutenwijziging van de omzettingsacte. Hiervoor hebben we geen 100% toestemming nodig van de eigenaren, maar kunnen we als vereniging volstaan met een gekwalificeerde meerderheid. Zodra we hier meer over weten kunt u een uitnodiging voor deze belangrijke ALV verwachten

Huisregels

Categorie: Nieuwsbrief september 2016

Gezien de overtredingen die we constateren is het blijkbaar érg moeilijk zich aan de huisregels te houden. Grof vuil dat op een verkeerde tijd wordt buiten gezet, vuilniszakken die veel te vroeg op de galerij worden gezet, puien die niet worden gereinigd etc. De eigenaren zijn en blijven verantwoordelijk voor hun appartement, ook al wonen zij zelf elders. Een vriendelijk verzoek aan deze eigenaren om ook aan hun huurders de huisregels uit te leggen en er op toe te zien dat zij zich hieraan houden.

Brandveiligheid

Categorie: Nieuwsbrief september 2016

Op verzoek van de brandweer nogmaals aandacht voor het plaatsen van fietsen op de galerijen . Ja, ook op de kleine galerijen! De brandweer heeft deze ruimten nodig bij calamiteiten. Het is voor ons aller veiligheid. Dus gelieve u ook hierbij aan de regels te houden. Galerijen vrij houden!

Beton Schades

Categorie: Nieuwsbrief december 2015

Het is voor het bestuur onmogelijk om betonschades op de balkons vast te stellen. Daarom heeft het bestuur u afgelopen zomer een formulier toegestuurd met het verzoek, om eventuele betonschade op te geven. Ruim 40 bewoners hebben hierop gereageerd en de opgegeven schades zijn door de fa. Ivacon hersteld. Het bestuur wil deze inventarisatie van betonschades in de toekomst continueren en verzoekt u bij constatering hiervan op uw balkon, een formulier bij de huismeester te halen. Hierop kunt u aangeven waar de schade zit. Bij een voldoende aantal kunnen wij de fa. Ivacon dan opdracht geven om deze schades te herstellen.

Huishoudelijk reglement

Categorie: Nieuwsbrief december 2015

Het huishoudelijk reglement is een uittreksel van de belangrijkste punten van de statuten waaraan iedere bewoner zich dient te houden. Dat betekent o.a. beslist geen fietsen of andere voorwerpen op de galerijen. Helaas zijn er toch nog een aantal bewoners die menen zich daar niet aan te hoeven houden. Het bestuur verzoekt ook deze bewoners met klem de geldende huisregels te volgen. Een uittreksel van de belangrijkste huisregels treft u bij deze nieuwsbrief aan.

Prijzen van Tags, Sleutels en brievenbus slotjes

Categorie: Nieuwsbrief december 2015

Voor de aanschaf van Tags, sleutels of het vervangen van brievenbusslotjes, geldt vanaf 1 november 2015 een uniforme prijs van 30 € per stuk incl. BTW. Aanschaf via de huismeester. Tags en sleutels kunnen alleen worden aangevraagd door de individuele eigenaren en niet door hun huurders.

Afrekenen stookkosten

Categorie: Nieuwsbrief december 2015

Jaarlijks ontvangt u de afrekening van de afgenomen warmte en warm water. Maandelijks betaalt u hiervoor een vast bedrag en dit bepaalt uw totale jaarbedrag. Aan het eind van het stookzeizoen wordt a.d.v. de stand op CV-en warm watermeter uw verbruik berekend en het eindbedrag vastgesteld. Op de achterkant van de afrekening die u van Ista ontvangt kunt u eenvoudig controleren of de opgegeven eenheden, die hierop vermeld staan, kloppen. D.w.z.: Op elke radiator zit een meter die de afgenomen warmte- eenheden registreert. Door op het knopje op de meter te drukken, wordt aangegeven hoeveel u thans aan warmte heeft afgenomen en hoeveel u het jaar daarvoor had afgenomen. Beide standen worden afwisselend weergegeven. Het warmwaterverbruik kunt u controleren door op de warmwatermeter, in de meterkast, de stand af te lezen. Komen de meterstanden niet overeen met de opgave op de afrekening, neem dan contact op met Ista.

Enkele tips voor verstandig stoken

Categorie: Nieuwsbrief december 2015

Verwarm geen ruimtes waarin u niet verblijft.

Kleed u warm aan. 

Schakel, bij langere afwezigheid, de radiator uit.

Zeer belangrijk: ventileer uw appartement goed.

Alleen een goed geventileerd appartement voorkomt overmatig vocht en kans op het ontstaan van schimmel.

Eigenaren die hun appartement wensen te verhuren

Categorie: Nieuwsbrief december 2015

Wij willen u er nogmaals op wijzen dat u hiervoor toestemming van het bestuur( en eventueel uw hypotheekverstrekker) nodig hebt. Ook dienen uw huurders een huurdersverklaring in te vullen en het is in uw en ons belang dat u uw mogelijke huurders hebt gescreend en zorgt dat de antecedenten bekend zijn. We raden u aan alleen maar zaken te doen met bonafide makelaars, die het stoplichtconvenant met de politie hebben afgesloten. De politie screent namelijk álle toekomstige huurders voor ons aller veiligheid.

Voortgang naar omzetting VVE

Categorie: Nieuwsbrief december 2015

Het verheugt ons zeer dat we u kunnen mededelen dat de omzetting van de CFV naar een VVE doorgang kan vinden. De besturen van gebouw I en III hebben een bezwaarschrift ingediend bij burgemeester mr. Eberhard van der Laan. We hebben deze bezwaren m.b.t. de clausule die het erfpachtbureau ons had opgelegd t.a.v. de garages, onder de aandacht gebracht tijdens een inspraakmiddag voor de bewoners van Nieuw West. Dit is voor de gemeente aanleiding geweest haar standpunt te herzien en in de erfpachtvoorwaarden voor de CFV geen gedwongen verkoop en boeteclausule als eis meer te stellen. Wel zullen wij , in de akte van splitsing, een aanbiedingsregeling moeten opnemen. Dwz. dat bij verkoop eerst een garage aan de bewoners moet worden aangeboden. U wordt hierover nog nader geïnformeerd.

Werktijden huismeester

Categorie: Nieuwsbrief december 2015

Vanaf 1 januari worden deze gewijzigd. I.v.m. de vele bewoners die werken en niet in staat zijn om het spreekuur te bezoeken zal de huismeester op donderdag werken van 12.00 uur tot 20.00 uur. Zijn spreekuur is dan van 18.00 uur tot 19.00 uur, zodat iedereen die werkt daar gebruik van kan maken. Van maandag tot en met woensdag blijft alles zoals het is: spreekuur van 9.00 uur tot 10.00 uur en 's middags van 16.00 uur tot 16.30 uur. Overigens blijft hij bereikbaar per e-mail: huismeester@hogguerstraat.nl en per telefoon: 020-6134933.

Parkeerontheffing

Categorie: Nieuwsbrief december 2015

In 2016 moet uw parkeerontheffing worden verlengd. Let goed op de vervaldatum. Minimaal 6 weken daarvóór moet uw aanvraag worden ingediend.

WOZ waarden 2015

Categorie: Nieuwsbrief december 2015

Voor uw aangifte inkomstenbelasting:

2 kamer app. € 99.000 betaalde erfpacht € 37,75
4 kamer app. € 155.500 € 85,61
5 kamer app. € 177.500 € 93,13
Garage € 27.500 € 9,51

Schilderen van de voordeuren

Categorie: Nieusbrief juni 2015

Geachte eigenaren,

Hartelijk dank voor uw medewerking t.a.v. het stembiljet voor het schilderen van de voordeuren.

Eerst even de uitleg over de stemmen:

De stemverhouding in de vereniging van eigenaren is als volgt: een 5-kamer-appartement heeft 10 stemmen, een 4-kamer 9 stemmen, een 2 kamerappartement 5 stemmen en een garage : 1 stem. De hoeveelheid stemmen die we kunnen halen zijn in totaal 1403 stemmen. We hebben in totaal van alle eigenaren 793 stemmen ontvangen waarvan 18 stemmen tégen het schilderen van de voordeuren. Totaal dus 775 stemmen vóór. Echter: we hebben als bestuur ook één bezwaarschrift ontvangen. Dit was gericht tegen de procedure van het schriftelijk en per e-mail stemmen. Deze eigenaar gaat het ervan uit dat álle besluiten genomen moeten worden tijdens de ALV. Juridisch staat deze eigenaar helemaal in zijn recht. Wij hebben als bestuur besloten om het schilderen van de voordeuren uit te stellen en als agendapunt op de ALV van 2016 onder groot onderhoud opnieuw op te voeren.

Zacht kraanwater

Categorie: Nieusbrief juni 2015

Tevens willen wij u op de hoogte stellen n.a.v. een vraag in de ALV over de hardheid van het water. 

Zacht kraanwater in Noord Holland. Persbericht: Bron www.waternet.nl

“Per 1 juni 2015 komt er overal in Noord-Holland zacht water uit de kraan. Drinkwaterbedrijven PWN en Waternet gaan in hun leveringsgebied het water verder ontharden. Dit levert Noord-Hollandse consumenten voordeel op. Zij hebben minder wasmiddel nodig om hun was schoon te krijgen. Dat is gunstig voor de portemonnee en voor het milieu. De Hoogheemraadschappen Hollands Noorderkwartier (HHNK) Rijnland en Amstel, Gooi en Vecht, verantwoordelijk voor de rioolzuivering, hoeven daardoor minder wasmiddelen uit het water te halen. Een win-win situatie dus. De hoeveelheid kalk en magnesium maakt het kraanwater op dit moment “gemiddeld hard”. Zacht water vermindert de kalkaanslag in huishoudelijke apparaten en verbetert de werking van zeep.”

Verwarming

Categorie: Nieuwsbrief maart 2015

De afgelopen 5 jaren dat wij aangesloten zijn op de stadsverwarming is deze voor ons een betrouwbare leverancier gebleken. Destijds heeft het bestuur besloten om voor alle zekerheid de bestaande ketels stand by te houden.
Uit recente berekeningen is echter gebleken dat het overgaan op 100% stadswarmte voor ons in de toekomst een aanmerkelijke besparing in de kosten zal betekenen. Uit de berekeningen die wij onlangs van Nuon hebben ontvangen, blijkt dat wij bij onze huidige afname, na overgang op 100% stadswarmte, een besparing van ruim 21.000 € op jaarbasis kunnen realiseren. De huidige ketels dienen in 2016 gekeurd te worden en gezien de huidige milieu- eisen en ouderdom zullen deze de keuring niet kunnen doorstaan en zijn wij genoodzaakt tot vervanging over te gaan. Kosten van deze vervanging minimaal 80.000 €.
De aanpassingen die Nuon aan de huidige warmte installatie zal moeten verrichten om 100% warmte te kunnen garanderen zal 45.000 € ex BTW bedragen wat neerkomt op een bedrag van 26,50 ex BTW per appartement. Dit kan uit de bestaande reserve worden betaald.
Daar tegenover staat dat de huidige ketels buiten werking gesteld kunnen worden. Dit levert een besparing van 80.000 € op. Omdat Nuon contractueel het onderhoud van de warmte installatie overneemt, kan ook het huidige onderhoudscontract en het vastrecht van de gasmeter komen te vervallen. Hiervan zal de directe jaarlijkse besparing c.a. 25.000 € zijn.
Gezien het voorgaande zal het bestuur u tijdens de komende algemene leden vergadering, uw instemming verzoeken, om ingaande het komende stookseizoen 2015/2016 op 100% stadswarmte over te gaan.

Liften

Categorie: Nieuwsbrief maart 2015

De werkzaamheden aan de liften zijn inmiddels beëindigd. Alle benodigde technische voorzieningen, om een goed functioneren te waarborgen, zijn vernieuwd. Het bestuur vond het noodzakelijk om ook het interieur een face lift te geven. Wij hopen dat u met het eind resultaat tevreden bent.

Energie label

Categorie: Nieuwsbrief maart 2015

Voor die eigenaren, die in de toekomst hun appartement willen verkopen of verhuren is sinds 1 januari 2015 een E- label verplicht. Destijds heeft het bestuur alle eigenaren aangeboden een E- label te verzorgen. Hiervan hebben destijds 75 eigenaren gebruik gemaakt en deze eigenaren hoeven dus niet opnieuw een E- label aan te vragen. Dit label blijft tot 2021 geldig. Voor die eigenaren die wel een E- label aanvragen is het belangrijk te vermelden dat de oostkant van hun appartement geïsoleerd is en voor 100% op stads verwarming is aangesloten. Tevens moeten zij hun jaarlijks gasverbruik aangeven, wel of geen dubbele beglazing. Op E- label.nl vindt u verder alle benodigde informatie.

Huishoudelijk reglement

Categorie: Nieuwsbrief maart 2015

Het bestuur doet er alles aan, om samen met diverse actieve bewoners zoals de "prikploeg", de leefomgeving en het gebouw zo netjes mogelijk te houden. Dit in de eerste plaats om verloedering te voorkomen en de appartementen hun waarde te laten behouden. Wij doen dan ook een dringend beroep op u zich aan de afspraken te houden. Dwz: geen vuilnis deponeren op tijden en plaatsen waar dit niet geoorloofd is. Grof vuil alleen op woensdagavond na 20.00 uur buiten zetten, zodat het donderdagochtend kan worden opgehaald. Geen fietsen op de galerijen e.d. Bij verbouwingen rekening houden met de tijden waarop dit mag en als we allemaal een beetje vriendelijk zijn voor de buren, moet dit wel lukken. Wij vertrouwen op uw medewerking.

Subcategorieën

  • Gebouw 1
  • Nieuws gebouw 2

    Periodiek brengt het bestuur van gebouw 2 een nieuwsbrief uit. De artikelen in deze nieuwsbrieven vindt u hieronder. De meest recente bovenaan.

  • Nieuws gebouw 3

    Periodiek brengt het bestuur van gebouw 3 een nieuwsbrief uit. De artikelen in deze nieuwsbrieven vindt u hieronder. De meest recente bovenaan.

Gebouw 1

gebouw1

Gebouw 2

gebouw2

Gebouw 3

gebouw3