Gratis Joomla Template by FatCow Review

Nieuwsbrief 2018 december

Amsterdam 20 december 2018,

Aan alle eigenaren en bewoners,

 Nu het jaar zo goed als beëindigd is, wil het bestuur nog even kijken op de onderhoudswerkzaamheden waarvoor zij, mede dank zij uw instemming tijdens de laatste ALV, opdracht heeft kunnen geven.

Voor allen prettige feestdagen en een goed 2019.

R.J.W. ten Rouwelaar, W. leurs en M. Inghels

Regels in ons Flatgebouw

Categorie: Nieuwsbrief 2018 december

Als Bestuur willen wij u er ook attent op maken dat het schijnbaar voor de bewoners/eigenaren, moeilijk is om de huishoudelijke reglementen te handhaven. Wij willen u dan ook vragen om aandacht te geven aan de volgende zaken: geen resten van levensmiddelen of flessen over de relingen aan zowel de balkonzijde als de galerijzijde naar buiten gooien. Dit geldt ook voor sigarettenpeuken. Het wordt een enorme rotzooi op straat en voor de bewoners van de nieuwe appartementen is het niet leuk om het sedumdak als peukenverzamelplaats te moeten zien. Kortom, NIETS over de balustrades gooien.

Het grof vuil mag alleen op woensdagavond na 18.00 uur buiten worden gezet en niet in de containerruimte. Het wordt op donderdag, vroeg in de ochtend opgehaald. Als u in de tussentijd grof vuil heeft kunt u dat inleveren bij het depôt van de gemeente aan de Seineweg. Fietsen mogen, i.v.m. brandgevaar, niet op de galerijen worden gestald. Gebruik daarvoor uw berging. 

De hal hoort niet als opslagruimte te worden gebruikt. Oude kleding kunt u in de ondergrondse container bij gebouw 2 brengen. Ook oude artikelen zoals broodroosters, printers, kastjes e.d. mogen niet in de hal worden gezet. Als bestuur hebben we een dubbele dagtaak om alles op te ruimen. We kunnen met zijn allen de boel netjes houden en er geen achterbuurt van maken. Als bestuur hopen wij op uw medewerking.

Omgeving en de kantoorlaag

Categorie: Nieuwsbrief 2018 december

De plantenperken zijn gerealiseerd en de nieuwe fietsnietjes zijn geïnstalleerd.

De oplevering van de nieuwe appartementen heeft helaas een vertraging tot eind mei 2019.

Onderhoudscontract

Categorie: Nieuwsbrief 2018 december

De firma TTG heeft aangegeven het onderhoudscontract voor de technische installaties in de stookruimte niet te willen verlengen. Het bestuur is thans in onderhandeling met de firma Feenstra voor een contract voor de het komende jaar.

Galerij vloeren en balkons

Categorie: Nieuwsbrief 2018 december

Het bestuur is al enige jaren op zoek naar een passende oplossing voor de galerijen en balkons. Doordringend water dat, via de voegen van de tegels, de onderliggende betonlaag aantast. Dit veroorzaakt lekkages en betonrot. Alle tegels verwijderen en nieuwe tegels leggen is helaas vanwege de langdurige, dure en storende werkzaamheden geen optie. Daarom heeft het bestuur gekozen om een waterafsluitende deklaag, als proef, aan te laten brengen. Allereerst zal de 1e etage van zo'n deklaag voorzien worden. Slaagt deze proef, dan zullen i.v.m. de kosten, de andere galerijen stapsgewijs behandeld worden.

Entreehal

Categorie: Nieuwsbrief 2018 december

In de entreehal was het noodzakelijk de beide ramen aan de noordzijde te vervangen. De kozijnen vertoonden houtrot en het bestuur heeft daarom besloten de ramen en de kozijnen te vervangen door aluminium kozijnen met geïsoleerde hardglazen ramen volgens het politiekeurmerk.

Achter de fotowand in de entreehal bevindt zich een ruimte van ca. 3,5 x 3 meter, die het bestuur, middels een nieuw aan te brengen deur, in gebruik wil nemen. De ontstane ruimte kan, na inrichting, in gebruik genomen worden als technische ruimte voor het installeren van het entreesysteem, welk zich thans op een ongelukkige plaats in de schoonmaakruimte bevindt. ook te gebruiken als spreekkamer en archief ruimte. Het bestuur zal daarvoor op de komende ALV uw instemming vragen.

Onderhoud 2018

Categorie: Nieuwsbrief 2018 december

De firma Duijvelaar (pompen) heeft het complete technische gedeelte van de drinkwater installatie vervangen. Tevens is een van de warmwaterwisselaars door de firma TTG compleet vernieuwd.

De firma Skylift heeft in opdracht van het bestuur het complete Electrotechnische gedeelte van beide liften vervangen, alsmede de liftmotor van de rechterlift. De linkerliftmotor was reeds enkele jaren geleden vervangen en functioneert goed, zodat wij hopen dat er in de toekomst geen langdurige storingen meer zullen voordoen. 

Ook heeft het bestuur de firma Eltag opdracht gegeven de resterende 12 dakventilatoren compleet te vervangen en de afzuigkanalen te reinigen. De afzuigroosters zijn, waar mogelijk en noodzakelijk vervangen. Deze werkzaamheden zijn per streng uitgevoerd en na enkele aanpassingen is gebleken dat het vernieuwde systeem goed functioneertvan 's ochtends 7.00 uur tot 's avonds 24.00 uur op 100% vermogen. Daarna tot 7.00 uur op 70%. Toch worden er klachten van eigenaren doorgegeven. De overlast wordt veroorzaakt door geuren uit de keuken en van het toilet. De reden is moeilijk te achterhalen. Het is mogelijk dat er bewoners zijn die op de ventilatiekanalen afzuigapperatuur hebben aangesloten. Dit werd al eerder aangetoond. Dit is verboden en deze dienen te worden afgesloten. Het ventilatiekanaal werkt dan niet naar behoren voor de overige bewoners. Het is niet de bedoeling dat wij, als bewoners, de buren overlast bezorgen. Dus ook hier; medewerking gevraagd.

Gebouw 1

gebouw1

Gebouw 2

gebouw2

Gebouw 3

gebouw3